Inicio Avís legal

Avís legal

AVÍS LEGAL

Condicions generals d’ús i contractació d’IrisBarcelona.com

  1. Titularitat del domini www.IrisBarcelona.com
  2. Objecte i àmbit d’aplicació
  3. Informació subministrada al web
  4. Propietat intel·lectual i industrial
  5. Responsabilitat de www.IrisBarcelona.com
  6. Obligacions de clients i usuaris
  7. Privacitat i protecció de dades personals
  8. Cookies
  9. Despeses d’enviament
  10. Realització de la comanda
  11. Disponibilitat dels productes
  12. Modalitats i terminis d’enviament
  13. Pagament
  14. Dret de desistiment
  15. Reemborsament dels imports pagats
  16. Llei aplicable i jurisdicció
  17. Titularitat del domini www.IrisBarcelona.com

En compliment de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.IrisBarcelona.com, correspon a Industrias Iris, S.A., societat legalment constituïda a Espanya amb CIF A-08.356.545 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, H.27.369, F.219, T.2.579, L. 1.961, Secc. 2a, Insc. 4a (d’ara endavant, IrisBarcelona.com)

 

  1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes condicions generals d’ús i contractació regulen la informació subministrada a la botiga online d’IrisBarcelona.com així com les transaccions comercials que sorgeixin entre IrisBarcelona.com i els usuaris del domini www.IrisBarcelona.com. Tant la navegació per la botiga online com l’adquisició de qualsevol dels productes que s’hi ofereixen suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna d’aquestes condicions generals. IrisBarcelona.com podrà modificar la pàgina web per fer-hi tots els canvis i modificacions que cregui convenients i necessaris per a l’adequada funcionalitat de la pàgina, sense necessitat d’avisar prèviament.

 

  1. Informació subministrada al web

Ens esforcem perquè la informació que apareix al nostre web sigui veraç i no contingui errors tipogràfics. Si en algun moment hi hagués un error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.IrisBarcelona.com, es procediria immediatament a corregir-lo. Si hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus que es mostren i un client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost per la seva banda.

De la mateixa manera, és possible que els continguts del web mostrin a vegades informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost per a ell. IrisBarcelona.com no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats al web. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els editors, fabricants o proveïdors d’aquests productes. Totes les informacions contractuals que conté www.IrisBarcelona.com es mostren en llengua espanyola (castellà), i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es farà en aquest idioma.

 

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats a la botiga, especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones i botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o els dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible de ser utilitzat amb finalitats industrials i comercials estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’IrisBarcelona.com o de tercers, que n’han autoritzat degudament la inclusió al web. No s’entendrà, en cap cas, que es concedeix cap tipus de llicència ni s’efectua la renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa d’IrisBarcelona.com o dels titulars corresponents.

 

  1. Responsabilitat d’IrisBarcelona.com

Els productes que s’ofereixen al nostre web són conformes amb la legislació espanyola. La responsabilitat d’IrisBarcelona.com no pot invocar-se en cas de productes no conformes amb la legislació dels països als quals hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon, doncs, als clients de fora d’Espanya verificar la possibilitat d’importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin.

 

L’accés a la pàgina web serà voluntari i, per tant, responsabilitat de l’usuari, que serà responsable de qualsevol efecte directe o indirecte derivat de l’ús del web, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitativa, qualsevol resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre web. Així doncs, l’usuari està obligat a mantenir indemne IrisBarcelona.com per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, d’aquests fets.

 

IrisBarcelona.com no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a IrisBarcelona.com, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a IrisBarcelona.com, degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major. IrisBarcelona.com no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del web. En particular, IrisBarcelona.com no es fa responsable, en cap cas, que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

  1. Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general, l’usuari està obligat a complir aquestes condicions generals, així com els advertiments especials o les instruccions d’ús que contenen aquestes condicions i el web, i a obrar sempre de conformitat amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, amb la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el web de manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu funcionament, els béns o drets d’IrisBarcelona.com, els seus proveïdors, la resta d’usuaris i, en general, de qualsevol tercer. Accedir o utilitzar el portal queda prohibit als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares. IrisBarcelona.com no es responsabilitza de la veracitat i l’exactitud de les dades proporcionades per l’usuari i, per tant, no pot verificar-ne l’edat.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció en l’apartat anterior, durant la utilització del web www.IrisBarcelona.com l’usuari està obligat a:

  1. a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades.
  2. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en el web o des del web qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que atempti de qualsevol manera contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
  3. c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dada, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al web, a qualsevol dels serveis o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’IrisBarcelona.com, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors d’IrisBarcelona.com o, en general, de qualsevol tercer.
  4. d) Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la “contrasenya” que li sigui facilitada per IrisBarcelona.com i assumir la responsabilitat dels danys i perjudicis que es poguessin derivar del seu ús indegut.
  5. i) No dur a terme activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del web i no utilitzar els continguts i la informació del web per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  6. f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat de tercers en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels seus serveis, inclosa la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altre mitjà.
  7. g) No destruir, alterar, utilitzar per a ús propi, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’IrisBarcelona.com, dels seus proveïdors o de tercers.
  8. h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, i, en general, cap contingut del qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret de posar-lo a la disposició de tercers.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça d’entrega en la qual es pugui lliurar la comanda sol·licitada dins de l’horari habitual d’entrega de mercaderies. Si el client incompleix aquesta obligació, IrisBarcelona.com no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurar la comanda sol·licitada pel client.

 

  1. Privacitat i protecció de dades personals

7.1 Informació a l’usuari

Industrias Iris S.A., d’ara endavant, el RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació:

 

Finalitat del tractament: les dades que l’usuari facilita a través d’aquest lloc web o d’altres mitjans quedaran incloses en un fitxer titularitat d’Industrias Iris, S.A. per a les següents finalitats:

  • Poder prestar els serveis sol·licitats per l’usuari, atendre les seves consultes, sol·licituds i reclamacions, mantenir-lo informat fins i tot per mitjans electrònics sobre les novetats, productes i serveis d’Industrias Iris, S.A. Aquestes comunicacions podran ser realitzades pel RESPONSABLE i/o els seus col·laboradors o proveïdors amb els quals hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals de caràcter sensible.
  • Elaborar estudis estadístics: en alguns casos, compartim informació sobre els visitants d’aquesta web de forma anònima o agregada amb tercers, com Google Analytics, amb l’única finalitat de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades conforme amb la regulació vigent.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Dins de les diferents obligacions legals que assumeix Industrias Iris, S.A., hi ha les derivades de la normativa i el deure al secret de les comunicacions així com la normativa tributària. En el compliment d’aquestes obligacions, Industrias Iris, S.A. podrà comunicar les seves dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida d’acord amb els processos legals establerts.
  • Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i mentre l’interessat no revoqui el seu consentiment. Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total de les dades.

Drets que assisteixen l’Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a limitar o oposar-se al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: Industrias Iris, S.A., Av. Diagonal, 67 3r A 08019 Barcelona (BARCELONA).

Email: lopd@irisbarcelona.es

 

7.2 Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

L’Usuari, marcant les caselles corresponents i entrant dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el prestador pugui atendre la seva petició. En els camps restants, la inclusió de dades és opcional. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació que hi hagi.

 

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que, sempre que faci algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc de l’Usuari. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per prestar un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

  1. Cookies

Igualment t’informem que per millorar la teva experiència de navegació, gestionar el contingut de la teva cistella, oferir-te consells personalitzats i informar-te online de les nostres ofertes per a clients o socis, la nostra pàgina web utilitza dispositius d’implantació de cookies i emmagatzematge d’IP. La cookie és un fitxer que dipositem en el teu equip i que té com a únic objectiu simplificar la teva navegació a www.IrisBarcelona.com (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La cookie només pot ser llegida per IrisBarcelona.com i per tu, i pots esborrar-la si ho desitges, accedint a les opcions del teu navegador. Per a més informació, consulta el menú d’ajuda.

 

  1. Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament i/o gestió no estan incloses en el preu i es mostraran abans de finalitzar la compra, en funció de l’adreça d’enviament de cada comanda. IrisBarcelona.com es reserva el dret de variar els imports del cost d’enviament depenent de la zona o país d’enviament, així com de decidir quines zones queden excloses del servei de venda online i enviament per decisió empresarial. De la mateixa manera, es reserva el dret d’oferir o no l’enviament gratuït depenent del seu criteri comercial i empresarial.

 

  1. Realització de la comanda

Per fer una comanda cal connectar-se a www.IrisBarcelona.com i registrar-se com a usuari emplenant el formulari electrònic que aparegui a la pàgina web de la botiga online tot seguint les instruccions que s’hi ofereixen. Després de registrar-te, i per procedir a la compra de productes, hauràs d’afegir el producte que desitges adquirir a la cistella —seguint les indicacions que trobaràs a la pantalla—, emplenar el formulari de comanda que se’t subministrarà i finalment validar-lo. Els preus i ofertes presentats al web són vàlids exclusivament per a comandes online realitzades a www.IrisBarcelona.com. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb IVA inclòs.

La validació de la comanda per part del client suposa el coneixement i l’acceptació expressos d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la formalització del contracte. Excepte que es provi el contrari, les dades registrades per IrisBarcelona.com constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre IrisBarcelona.com i els seus clients. IrisBarcelona.com arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte, que serà accessible.

Una vegada efectuada la compra, i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, el servei d’atenció al client d’IrisBarcelona.com et remetrà per e-mail un comprovant de la compra. Si no estàs d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació, podràs sol·licitar-ne la modificació o bé l’anul·lació del contracte.

 

  1. Disponibilitat dels productes

La selecció de productes que s’ofereixen a www.IrisBarcelona.com és vàlida mentre els productes estan visibles al web i estan subjectes a la disponibilitat d’estoc. En tractar-se de comerç electrònic, l’estoc s’actualitza online, per la qual cosa podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s’esgoti l’estoc i no es pugui, per tant, continuar amb la compravenda iniciada.

Els terminis de lliurament computen sobre dies laborables (de dilluns a divendres), ja que IrisBarcelona.com no fa expedicions en festius, dissabtes ni diumenges. Els terminis d’expedició indicats són orientatius. En el cas que hi hagués alguna ruptura d’estoc o indisponibilitat puntual d’un article, IrisBarcelona.com es posarà en contacte amb el client per comunicar-ho immediatament i donar un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir el producte, procedir a la seva anul·lació. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret al client a exigir cap indemnització.

 

  1. Modalitats i terminis d’enviament

Els productes s’envien a l’adreça d’enviament que el client hagi indicat en la comanda. En cas de fer una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l’expedició tindrà en compte el lliurament previst més llarg. En casos excepcionals, IrisBarcelona.com es reservarà el dret a desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d’un segon enviament els articles no disponibles. En aquest supòsit, el segon enviament es fa sense cap cost addicional. Et proposem diferents modalitats d’enviament per fer-te arribar la comanda de la manera més còmoda i adequada a les teves necessitats.

 

Lliurament a domicili: per al transport i lliurament dels enviaments, hem triat una empresa de missatgeria de prestigi reconegut. Per a les comandes expedides des dels nostres magatzems de dilluns a dijous, la missatgeria es lliurarà a l’adreça indicada en un termini de 72 h sempre i quan el servei no es pugui fer en aquests termes per causes alienes al funcionament normal de la nostra empresa i de la de missatgeria. En cas que el client detecti algun problema en el moment de l’entrega de la comanda (embalatge trencat, productes que falten o deteriorats), ha d’indicar-ho per escrit a l’albarà de lliurament del transportista, i contactar per telèfon amb el nostre servei d’atenció al client trucant al telèfon 937293061 o escrivint un e-mail a atencion.clientes@IrisBarcelona.com, en els 7 dies següents a la recepció. No s’admetrà cap devolució d’article danyat ni cap reclamació d’article que falta si no s’ha comunicat dins del termini establert. Tot això, sense perjudici del dret de garantia per als productes no conformes amb el contracte que té tot consumidor, d’acord amb la normativa vigent.

 

  1. Pagament

IrisBarcelona.com t’ofereix la possibilitat de pagar a través de la plataforma PayPal, amb targeta de crèdit o transferència bancària.

 

  1. Dret de desistiment

Si no quedes satisfet, pots efectuar la devolució dels articles que has comprat contactant amb el nostre servei d’atenció al client, trucant al telèfon 937293061 o escrivint un e-mail a atencion.clientes@IrisBarcelona.com i/o info@IrisBarcelona.com.

El termini màxim per sol·licitar la devolució d’un article és de 14 dies, a comptar des de la recepció de la comanda:

La devolució es farà en la mateixa forma de pagament de la compra. Aquest dret és addicional al dret de garantia reconegut en el RDL 1/2007, de 16 novembre, sobre la defensa dels consumidors i usuaris.

La devolució per desistiment no serà possible per motius d’higiene per als següents productes:

  • Productes susceptibles d’entrar en contacte amb aliments

Les circumstàncies que poden ser causa de devolució són les següents:

 

  1. a) Si el producte que has demanat no et satisfà, pots enviar-lo per missatger a IrisBarcelona.com. Et reemborsarem l’import del producte però no les despeses de devolució del producte ni les abonades en la comanda.
  2. b) Si vols canviar un article per un altre, IrisBarcelona.com no assumeix les despeses de devolució ni les del nou enviament.
  3. c) Producte defectuós d’origen: sense perjudici i addicionalment al dret de garantia, IrisBarcelona.com t’ofereix la possibilitat de sol·licitar, en el termini de 7 dies hàbils des de la seva recepció, la substitució del producte per un altre d’idèntic en perfecte estat. Un cop IrisBarcelona.com rebi el producte defectuós te n’enviarà un altre. En aquest cas el canvi s’efectuarà sempre pel mateix article o referència. Només se’t facturarà el primer enviament: IrisBarcelona.com es farà càrrec dels ports corresponents a la devolució i el nou enviament.
  4. d) Producte equivocat: en cas que, per error, el producte enviat no correspongui amb el de la comanda, IrisBarcelona.com assumirà les despeses de recollida del producte i lliurament de l’article corresponent al de la comanda.

Per a tots els supòsits de desistiment, quant a les despeses d’enviament i devolució de productes, s’actuarà d’acord amb el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2007 i la normativa complementària.

A la botiga virtual IrisBarcelona.com, no s’admetran devolucions de productes que no hagin estat adquirits a IrisBarcelona.com.

En tots els casos, els productes hauran d’estar en perfectes condicions, dins del seu embalatge original i incloure, si escau, tots els manuals, accessoris o regals promocionals.

 

  1. Reemborsament dels imports pagats

El reemborsament s’efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en el moment de la compra.

IrisBarcelona.com no retornarà l’import ni tornarà a expedir cap mercaderia fins que no s’hagi verificat, als nostres magatzems, la recepció i l’estat d’embalatge i els accessoris de l’article objecte de devolució o canvi. El preu a retornar és el que originalment figurava en la comanda, excepte les despeses de transport. Una vegada s’hagi verificat que el producte retornat està en bon estat, IrisBarcelona.com procedirà a reemborsar l’import en un termini màxim de 15 dies.

 

  1. Llei aplicable i jurisdicció

Les compravendes realitzades a www.IrisBarcelona.com se sotmeten a la legislació espanyola. En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, els jutjats i tribunals als quals se sotmetrà l’assumpte seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual es té en compte, tractant-se de consumidors finals, el lloc del compliment de l’obligació o el domicili de la part compradora.

 

En cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa que actuï en el marc de la seva activitat empresarial o professional, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Data d’actualització d’aquestes condicions generals de contractació: 29/10/2018

CONOCE NUESTRA TIENDA ONLINE AQUÍ

Envíos gratis a partir de 35€ *

0
Your Cart